Khoa Toán - Lý - Tin

Bộ môn Giải tích

Danh sách giảng viên Bộ môn Giải tích:

1. TS. Vũ Việt Hùng - Trưởng bộ môn - GV

    Điện thoại: 0986.335.197

    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Phạm Thị Thái  - Phó Trưởng bộ môn - GV

    Điện thoại: 0974.699.045

    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. TS. Vũ Trọng Lưỡng - Trưởng phòng QLKH và HTQT - GVC

    Điện thoại: 0915.158.759

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ThS. Đoàn Thị Chuyên - GVC

    Điện thoại: 0915.081.995

    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. CN. Vũ Tiến Thành - GV

6. ThS. Đặng Kim Phương - GVC

    Điện thoại: 0982.798.863

    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ThS. Phạm Minh Thông - Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD - GVC

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background