Khoa Toán - Lý - Tin

Bộ môn Khoa học Máy tính - Thông tin

Danh sách giảng viên Bộ môn Khoa học Máy tính - Thông tin:

1. ThS. Phạm Quốc Thắng - Trưởng Bộ môn - GV

    Điện thoại: 0945.268.298

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Nguyễn Văn Tú – Phó trưởng bộ môn - GV

    Điện thoại: 0988.265.945

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ThS. Hoàng Thị Lam - GV

    Điện thoại: 01696.716.786

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - GV

    Điện thoại: 0987.630.450

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ThS. Giang Thành Trung - GV

    Điện thoại: 0982.527.337

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ThS. Nguyễn Văn Hải - GV

    Điện thoại: 0975.226.238

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ThS. Lường Nguyệt Hương - GV

    Điện thoại: 0982.449.155

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background