Khoa Toán - Lý - Tin

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Mạng

Danh sách giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Mạng:

1. ThS. Mai Văn Tám - Phó trưởng khoa - Trưởng bộ môn - GVC

    Điện thoại: 0912.623.963

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Phan Trung Kiên - Phó Trưởng bộ môn - GV

    Điện thoại: 0912.666.237

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ThS. Nguyễn Duy Hiếu – GV

    Điện thoại: 0972.78.2203

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ThS. Phạm Đình Thành - GV

    Điện thoại: 0988.811.127

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ThS. Lò Bích Thiệu - GVC

    Điện thoại: 0912.587.393

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ThS. Phạm Quang Trung - GV

    Điện thoại: 0982.449.866

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ThS.  Đặng Vân Chi - GV

    Điện thoại: 01664.994.581

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. ThS. Nguyễn Hữu Cường - GV

    Điện thoại: 01662.696.666

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background