Khoa Toán - Lý - Tin

Bộ môn Vật lý đại cương và PPDH

Danh sách giảng viên Bộ môn Vật lý đại cương và PPDH Vật lý:

1. ThS. Nguyễn Thanh Lâm  - Trưởng bộ môn – GV

    Điện thoại: 0912.236.071

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Lê Ngọc Diệp - GV

    Điện thoại: 0987.544.126

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. TS. Dương Văn Lợi - GV

    Điện thoại: 0982.342.904

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ThS. Doãn Phương Lan – GVC

    Điện thoại: 0979.921.635

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ThS. Phạm Hồng Sơn - GV

    Điện thoại: 0975.412.683

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. CN. Nguyễn Thị Thúy An – Trợ lý thí nghiệm

    Điện thoại: 0984.898.883

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background