Khoa Toán - Lý - Tin

Bộ môn Vật lý lý thuyết & chất rắn

Danh sách giảng viên Bộ môn Vật lý lý thuyết & chất rắn:

1. TS. Khổng Cát Cương  - Trưởng bộ môn -.GVC

    Điện thoại: 0915.261.639

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. TS. Phạm Thế Song - Phó Trưởng bộ môn – GV

    Điện thoại: 0976.23.1980

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ThS. Lê Thu Lam - GV

    Điện thoại: 0949.598.007

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ThS. Lò Ngọc Dũng – GV

    Điện thoại: 0983.919.289

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ThS. Phạm Ngọc Thư - GV

    Điện thoại: 0918.201.669

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background