Chương trình khung
08
Tháng 11

Đính kèm theo bài viết này file nén (.zip) chương trình khung đào tạo hệ liên thông các ngành đại học.

Trình độ Đại học:

1. K54 ĐHSP Toán học

2. K54 ĐHSP Vật lý

3. K54 ĐHSP Tin học

4. K54 ĐH Công nghệ thông tin

5. K52 ĐHSP Toán học

Chú ý: Chương trình khung đào tạo các ngành K54 được dùng cho các ngành đó tính từ khóa K54 trở đi.

            Chương trình khung K52 ĐHSP Toán chỉ áp dụng cho K52 ĐHSP Toán.

08
Tháng 11

Đính kèm theo bài viết này file nén (.zip) chương trình khung đào tạo các ngành đại học.

Trình độ Đại học:

1. K53 ĐHSP Toán học

2. K53 ĐHSP Vật lý

3. K53 ĐHSP Tin học

4. K53 ĐH Công nghệ thông tin

Chú ý: Chương trình khung đào tạo các ngành K53 chỉ dùng cho các ngành đào tạo bậc đại học khối K53.

Đính kèm theo bài viết này file nén (.zip) chương trình khung đào tạo các ngành đại học, cao đẳng.

Trình độ Đại học:

1. K54 ĐHSP Toán học

2. K54 ĐHSP Vật lý

3. K54 ĐHSP Tin học

4. K54 ĐH Công nghệ thông tin

Trình độ Cao đẳng:

1. K54 CĐSP Toán

2. K54 CĐSP Tin

3. K54 CĐ Tin học

 

Chú ý: Chương trình khung đào tạo các ngành K54 được dùng cho các ngành đó tính từ khóa K54 trở đi.

 

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background