Kế hoạch - Thời gian đào tạo

Chi tiết trong file đính kèm.

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background