Liên chi đoàn

Đính kèm bài viết là kết quả phát triển Đảng của Liên chi đoàn tháng 9/2018:

Nghị quyết Đề nghị thẩm tra lý lịch Nghị quyết Đề nghị công nhận đối tượng Đảng

Chuyên mục phụ

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background