Thông báo

Đính kèm theo bài viết này là các văn bản liên quan tới công tác kiến - thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm học 2017-2018:

  1. Kế hoạch Kiến tập sư phạm áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy - Năm học: 2017-2018
  2. Kế hoạch Thực tập sư phạm áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy - Năm học: 2017-2018
  3. Quyết định số 859 về việc bổ sung nội dung vào Quy định về công tác đào tào đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (liên quan tới công tác thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp).
Share
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background