Báo cáo hội thảo

Dưới đây là báo cáo của Ths. NCS. Dương Văn Lợi - Bí thư Liên chi đoàn về những quy định đối với sinh viên khi tham gia đề tài NCKH cấp trường.

Dưới đây là báo cáo của Ths. NCS. Nguyễn Văn Tú - Phó trưởng bộ môn KHMT - Thông tin về "Một số định hướng NCKH dành cho sinh viên ngành CNTT, sư phạm Tin".

Dưới đây là báo cáo của Ths. NCS. Vũ Việt Hùng - Bí thư Chi đoàn GVCB về "Nghiên cứu khoa học Toán học của sinh viên khoa Toán - Lý - Tin".

Dưới đây là báo cáo của Ths. Lê Thu Lam - Bộ môn Vật lý lý thuyết và Chất rắn về "Công tác NCKH thuộc ngành khoa học cơ bản của sinh viên sư phạm Vật lý".

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background