Seminar

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những hoạt động sống còn của một trường đại học. Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng đó, ngay từ những năm đầu tiên đào tạo, trường Đại học Tây Bắc nói chung và Khoa Toán - Lý - Tin nói riêng đã đặc biệt quan tâm

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background