Văn bản - Biểu mẫu
05
Tháng 11

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thay thế Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

- Tham khảo văn bản giới thiệu Luật Tố cáo số 25/2018/QH14.

Tham khảo toàn văn Luật Tố cáo số 25/2018/QH14.

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background