Văn bản - Biểu mẫu
0
0
0
s2sdefault

Đính kèm theo bài viết là Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành "Chương trình giáo dục phổ thông", chương trình tổng thể và chương trình chi tiết các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình sẽ được thực hiện thay đổi theo lộ trình 5 năm bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault
05
Tháng 11

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thay thế Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

- Tham khảo văn bản giới thiệu Luật Tố cáo số 25/2018/QH14.

Tham khảo toàn văn Luật Tố cáo số 25/2018/QH14.

0
0
0
s2sdefault
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background